PRIVACY BELEID BIJ YETIZ BV
(regels voor de verwerking van persoonsgegevens)

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit. Wij verzekeren u dat we uw gegevens altijd hebben beschermd en zullen beschermen door de juiste technische en organisatorische beveiliging toe te passen, inclusief het gebruik van gepaste bescherming bij het ontwerpen van nieuwe services en oplossingen.

Deze regels dienen om klanten en belanghebbende partijen te informeren over het doel, de reikwijdte en de categorieën van verwerking van hun persoonsgegevens, het tijdstip van gegevensverwerking en de rechten van klanten, zoals van kracht sinds 25 mei 2018 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (AVG genoemd).

GEGEVENSBEHEERDER
De beheerder van uw gegevens is Yetiz BV, gevestigd in Rapenburgerstraat 84, 1011MK Amsterdam.
Als Gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alle aanvullende informatie kan worden verkregen door een brief te sturen naar info@yetiz.nl of per post naar het vermelde adres van de hoofdvestiging.

GEGEVENSBEVEILIGING
Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, hebben we een Effectbeoordeling van de Verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking en risicoanalyse voor de door ons gebruikte beveiliging. Op dit moment gebruiken we hoogwaardige, bewezen preventieve beveiliging en mechanismen die de verwerkingsmethoden, stromen en toegang tot beschikbare informatie monitoren, om te kunnen waarborgen dat de gegevensverwerking niet alleen wettelijk wordt uitgevoerd, maar ook in overeenstemming is met de beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming en informatiesystemen. Uw gegevens die in onze bronnen bestaan, worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EU).

CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
De categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zijn persoonlijke gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van personen die geïnteresseerd zijn (of aan ons uit hun naam zijn verstrekt) of persoonsgegevens die zijn verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, met name: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, postadres. Momenteel informeren wij in verband met onze activiteiten dat we persoonsgegevens verwerken (of kunnen verwerken) in de volgende processen:
• Persoonlijke gegevens van onze klanten en personen die zijn opgegeven voor contact
Gegevensverwerking is vereist om al onze diensten op het hoogst mogelijke niveau te bieden, op basis van en in het kader van contracten of orders die met onze klanten worden gesloten. Weigering om deze gegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om contracten te sluiten of orders te accepteren. We verwerken alle informatie met betrekking tot specifieke personen of klanten gedurende de hele contractperiode en vijf jaar na het verstrijken ervan (artikel 6, punt 1, lid b van de AVG).
• Gegevens van personen die geïnteresseerd zijn in samenwerking met ons
Gegevensverwerking is vrijwillig, maar noodzakelijk om samenwerking met nieuwe klanten tot stand te brengen, op verzoek van degenen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod, alleen voor de duur van onderhandelingen en handelsbesprekingen. Alle gegevens op dit gebied hebben we alleen verkregen met uw toestemming en binnen het bereik dat u opgeeft (artikel 6, punt 1, lid a AVG).
• Persoonlijke gegevens van onze onderaannemers en personen die zijn aangewezen voor samenwerking.
Gegevensverwerking is noodzakelijk om diensten te verlenen in overeenstemming met de geldende wetgeving en een goede samenwerking met onderaannemers. De weigering om gegevens te verstrekken, voorkomt dat deze doelen worden bereikt. Alle informatie met betrekking tot specifieke personen of klanten zal worden verwerkt gedurende de looptijd van het contract en tien jaar na het verstrijken daarvan, maar niet korter dan vereist door de wet (indien van toepassing) (artikel 6, punt 1, lid b AVG).
• Gegevens die worden gebruikt voor nieuwsbrieven en marketing
Gegevensverwerking is vrijwillig. U ontvangt alleen informatie uit nieuwsbrieven wanneer u ermee akkoord gaat ze te ontvangen door u te abonneren. We verwerken persoonsgegevens voor marketing- en informatiedoeleinden totdat uw toestemming is ingetrokken (artikel 6, punt 1, lid a AVG).
• Informatie over klanten
Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de boekhoudwet, en deze bepalingen vormen de basis voor de verwerking van gegevens door ons gedurende een periode van zes jaar (volgens de huidige wettelijke status, vijf volledige jaren). Weigering om gegevens te verstrekken voorkomt het sluiten van een contract (artikel 6, punt 1, lidr c AVG).
• Informatie over onze medewerkers en sollicitanten. Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de arbeidswet, en deze bepalingen vormen de basis voor de verwerking van gegevens door ons gedurende de wettelijke termijn. Weigering om gegevens te verstrekken, belet het sluiten van een contract (artikel 6, punt 1, lid c AVG). We hebben gegevens over sollicitanten dankzij toestemming die we van hen hebben gekregen en we verwerken deze gedurende de wervingsperiode. Wanneer u akkoord gaat met de behoeften van toekomstige werving, kunnen we de gegevens een jaar behouden (artikel 6, punt 1, lid a AVG).
• Monitoring
We verwerken gegevens van videomonitoring om personen en eigendommen te beschermen, aangezien dit een legitiem doel is. Alle op deze manier verzamelde gegevens worden gedurende één maand bewaard (artikel 6, punt 1, lid f AVG).
• Contact via e-mail of het gebruik van het formulier
Gegevensverwerking is vereist om het verlenen van diensten mogelijk te maken, in het geval van het beantwoorden van vragen van onze klanten die gesteld zijn via e-mail, sms-berichten en per telefoon. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig. (Artikel 6, punt 1, lid a AVG).

COOKIEBELEID
Op de website gebruikt de Gegevensbeheerder zogenaamde cookies (speciale bestanden van een bepaalde website vastgelegd en onthouden door een bepaalde webbrowser), die vervolgens worden opgeslagen op bijvoorbeeld de harde schijf van de gebruiker of in het geheugen van het apparaat. Dit soort bestanden wordt onder meer gebruikt voor het vergemakkelijken van navigatie op de site beheerd door de Gegevensbeheerder en kan ook dienen om specifieke gebruikersvoorkeuren op onze website beter te onthouden. Houd er rekening mee dat het mogelijk is om deze bestanden van de harde schijf te verwijderen of te voorkomen dat ze worden opgeslagen. De manier waarop dergelijke wijzigingen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de gebruikte webbrowser. Wijzigingen kunnen worden geïmplementeerd door de browserinstellingen of het gebruikte apparaat te configureren. Het ontbreken van wijzigingen in deze instellingen wordt geïnterpreteerd als toestemming van de gebruiker voor het accepteren van cookies. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van het opslaan van cookies het moeilijk of onmogelijk maakt om bepaalde functies van de website te gebruiken. Op zijn website gebruikt de Gegevensbeheerder cookietechnologie om informatie over het gedrag van de gebruiker vast te leggen. De verzamelde gegevens zijn onderhevig aan profilering en worden gebruikt voor doeleinden zoals het door de Gegevensbeheerder creëren van de zogenaamde gepersonaliseerde reclame of het voorbereiden van demografische rapporten. De Gegevensbeheerder gebruikt voor dit doel onder anderen Google Analytics voor het bijhouden van verkeer op de website van Yetiz BV.

BELEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN PROFILING:
• de Gegevensbeheerder meldt dat hij profilering mag gebruiken voor marketingdoeleinden, maar de beslissingen die op basis daarvan door de Gegevensbeheerder worden genomen, hebben geen betrekking op het sluiten van een contract of de weigering om een contract te sluiten of een order uit te voeren.
• het effect van het gebruik van profilering op de Website kan bijvoorbeeld een korting zijn of het doen van koopvoorstellen die kunnen overeenkomen met de voorkeuren van een bepaalde persoon. In elk geval beslist de persoon of hij de ontvangen voorstellen wil gebruiken.

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:
• bevoegde medewerkers en medewerkers van de gegevensbeheerder en entiteiten die persoonsgegevens verwerken op verzoek van de gegevensbeheerder, onder andere IT-dienstverleners, accountants-, juridische en consultingbedrijven, – alleen op basis van een passend contract;
• koeriers, vervoerders, transportbedrijven en deelnemers aan het verzendproces – voor zover noodzakelijk om de bestelling ten behoeve van de klant af te ronden;
• entiteiten die technische of organisatorische ondersteuning bieden en entiteiten die op grond van de wet bevoegd zijn.
In elk van deze gevallen proberen we onze gegevens up-to-date te houdenen correct, en rekening houdend met uw privacy, is alle informatie die de persoonlijke gegevens vormen geminimaliseerd tot het niveau dat het ons de mogelijkheid geeft deze correct te kunnen verwerken.

HET RECHT VAN PERSONEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DE PERSOONSGEGEVENS
In elke fase van de verwerking van gegevens door ons hebt u het recht op:
• toegang tot uw gegevens, inclusief het verkrijgen van informatie over de reikwijdte van door ons verwerkte gegevens en het verkrijgen van een kopie van deze gegevens;
• wijziging en verbetering van uw gegevens, ook als er geen andere wettelijke contra-indicaties zijn om de reikwijdte van de verwerking te beperken;
• volledige verwijdering van uw gegevens (“het recht om te worden vergeten”), tenzij er andere wettelijke contra-indicaties zijn;
• het niet onderworpen zijn aan automatische beslissingen op basis van profilering;
• het zich verzetten tegen onjuist verwerkte persoonsgegevens (inclusief intrekking van de toestemming op elk gewenst moment zonder de legaliteit van de verwerking die werd gedaan op basis van toestemming vóór de intrekking, aan te tasten);
• overdracht van gegevens aan een andere Gegevensbeheerder als de gegevens worden verwerkt in verband met een verleende toestemming of gesloten overeenkomst;
• het indienen van een klacht. Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend bij het toezichthoudende orgaan dat zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens. In de Republiek Polen is de toezichthoudende instantie de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Om een correcte afhandeling van uw vragen te verzekeren en om due diligence te betrachten tijdens de afhandeling, kunt u de uitoefening van uw rechten aanvragen door een aanvraag over de realisatie van uw rechten te sturen naar info@yetiz.nl. Elke door u ingediende aanvraag wordt individueel behandeld en in relatie tot de toepasselijke wettelijke bepalingen. We herinneren u eraan dat gebruik maken van een specifiek recht kan afhangen van de rechtsgrondslag die wordt gebruikt voor het specifieke doel van het verwerken van uw gegevens en, bijvoorbeeld, of de verwerking van gegevens niet afhankelijk is van de uitvoering van het contract of de dienst. Uw aanvragen worden zonder onnodig uitstel behandeld, maximaal binnen één maand na ontvangst ervan. Het is echter mogelijk dat vanwege de aard van de aanvraag deze deadline niet gehaald kan worden, in welk geval u op de hoogte wordt gesteld van de vertraging en de oorzaken ervan. Ook zullen wij, als dergelijke omstandigheden zich voordoen, u informeren over de redenen voor het weigeren om de aanvraag te accepteren en uit te voeren. Houd er rekening mee dat de eerste aanvraag kosteloos wordt uitgevoerd, maar als uw verzoeken onredelijk of buitensporig zijn, behouden wij ons het recht voor om het opnieuw verstrekken van informatie in rekening te brengen. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van het bedrag van de vergoeding of een andere reden waarom we uw aanvraag niet kunnen verwerken. Om de veiligheid van de verzonden informatie te waarborgen, kunnen we, wanneer we u niet correct kunnen identificeren als persoon die gemachtigd is om gegevens te ontvangen, de manier te wijzigen waarop informatie wordt verstrekt. Hierover wordt u op de hoogte gesteld. In het geval van het recht op gegevensoverdracht, zal de Gegevensbeheerder deze gegevens direct overdragen aan een andere Gegevensbeheerder, indien er een dergelijke technische mogelijkheid is. De persoon die de toepassing van dit recht aanvraagt, wordt op de hoogte gebracht van het besluit over de mogelijkheid van overdracht.

AANVULLENDE INFORMATIE
Deze regels zijn van kracht sinds 25 mei 2018 tot nader bericht en realiseert de wettelijke verplichting op grond van art. 13 – 14 AVG.
We behouden ons het recht voor om de toepasselijke regels te wijzigen, met als doel om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren daarbij uw rechten en privacy respecterend
Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid
Yetiz BV