Privacybeleid

Regels voor de verwerking van persoonsgegevens

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben bij ons de hoogste prioriteit. Wij verzekeren u dat we altijd en voortdurend alle nodige inspanningen leveren om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, door het gebruik van geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder passende bescherming bij het ontwerpen van nieuwe diensten en oplossingen.

Dit reglement dient ter informatie voor klanten en betrokken partijen over het doel, de reikwijdte en de categorieën van de verwerking van hun persoonsgegevens, de verwerkingstijd van gegevens, evenals hun rechten, in overeenstemming met de van kracht zijnde Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

GEGEVENSBEHEERDER

De beheerder van uw gegevens is Yetiz Interactive Sp. z o.o., gevestigd in Gdańsk, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 103, geregistreerd in het register van ondernemingen van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het nummer KRS 0000221792, bijgehouden door de Rechtbank Gdańsk-Północ in Gdańsk, Zevende Economische Afdeling, NIP: 8512892922, REGON: 812725217, en het Bestuur bestaat uit Piotr Rocławski en Anna Owczarczak. Als Gegevensbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact opnemen via biuro@yetiz.pl of per post op het adres vermeld als het adres van de maatschappelijke zetel.

GEGEVENSVEILIGHEID

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, hebben we een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de gegevensverwerking en een risicoanalyse voor de door ons gebruikte beveiligingsmaatregelen. Momenteel maken we gebruik van hoogwaardige, bewezen preventieve beveiligingen en monitoringmechanismen voor de verwerking, stromen en toegang tot de informatie die we hebben, om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking niet alleen in overeenstemming is met de wet, maar ook in overeenstemming is met de beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming en IT-systemen. Uw gegevens die in onze systemen worden bewaard, worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgegeven.

Yetiz Interactive Sp. z o.o., met maatschappelijke zetel in Gdańsk, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 103, geregistreerd in het register van ondernemingen van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het nummer KRS 0000221792, bijgehouden door de Rechtbank Gdańsk-Północ in Gdańsk, Zevende Economische Afdeling, NIP: 8512892922, REGON: 812725217, en het Bestuur bestaat uit Piotr Rocławski en Anna Owczarczak. Als Gegevensbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact opnemen via biuro@yetiz.pl of per post op het adres vermeld als het adres van de maatschappelijke zetel.

CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, omvatten persoonlijke gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van betrokken personen (of aan ons zijn verstrekt namens hen), of persoonsgegevens die zijn verzameld uit openbaar toegankelijke bronnen, met name: naam, e-mailadres, contacttelefoonnummer, correspondentieadres. Momenteel, in verband met onze activiteiten, informeren wij u dat wij persoonsgegevens verwerken (of kunnen verwerken) in de volgende processen:

– Persoonsgegevens van onze klanten en contactpersonen: de verwerking van gegevens is vereist om al onze diensten op het hoogste niveau te leveren, op basis van en binnen de reikwijdte van de overeenkomsten of opdrachten die we hebben gesloten met onze klanten. Het weigeren om deze gegevens te verstrekken maakt het sluiten van overeenkomsten of het aannemen van opdrachten onmogelijk. Alle informatie met betrekking tot specifieke personen of klanten zal worden verwerkt gedurende de looptijd van de overeenkomst en vijf jaar na het verstrijken ervan (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

– Gegevens van personen die geïnteresseerd zijn in samenwerking met ons: de verwerking van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om samenwerking met nieuwe klanten aan te gaan, op verzoek van personen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod, uitsluitend gedurende de onderhandelings- en handelsgesprekken. Alle gegevens in dit verband hebben we alleen met uw toestemming en binnen het door u verstrekte kader (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

– Persoonsgegevens van onze onderaannemers en samenwerkingspartners: de verwerking van gegevens is noodzakelijk om diensten te kunnen verlenen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en een correcte samenwerking met onderaannemers. Het weigeren om gegevens te verstrekken maakt het bereiken van deze doelen onmogelijk. Alle informatie met betrekking tot specifieke personen of klanten zal worden verwerkt gedurende de looptijd van de overeenkomst en tien jaar na het verstrijken ervan, maar niet korter dan vereist door de wet (indien van toepassing) (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

– Gegevens gebruikt voor nieuwsbrieven en marketing: de verwerking van gegevens is vrijwillig. U ontvangt informatie uit nieuwsbrieven alleen als u zich hebt aangemeld om deze te ontvangen. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor marketing- en informatiedoeleinden totdat u uw toestemming intrekt (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

– Informatie over contractanten: de verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de wet op de boekhouding, en deze bepalingen vormen de basis voor de verwerking van onze gegevens gedurende zes jaar (volgens de huidige wettelijke bepalingen vijf volledige jaren). Het weigeren om gegevens te verstrekken maakt het sluiten van een overeenkomst onmogelijk (art. 6 lid 1 lit. c AVG).

– Informatie over onze werknemers en sollicitanten: de verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de arbeidswet, en deze bepalingen vormen de basis voor de verwerking van onze gegevens gedurende de wettelijk vereiste periode. Het weigeren om gegevens te verstrekken maakt het sluiten van een overeenkomst onmogelijk (art. 6 lid 1 lit. c AVG). Gegevens over sollicitanten bewaren we dankzij uw verleende toestemming gedurende de looptijd van het wervingsproces. Niettemin, in gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven voor toekomstige rekrutering, kunnen we deze gedurende een periode van één jaar behouden (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

Monitoring: gegevens afkomstig van videobewaking worden verwerkt om personen en eigendommen te beschermen, beschouwd als ons legitieme belang. Alle op deze manier verzamelde gegevens worden gedurende één maand bewaard (art. 6 lid 1 lit. f AVG).

– E-mail- of formuliercontact: de verwerking van gegevens is vereist om het leveren van diensten mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen die via e-mail, sms of telefonisch zijn gesteld. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

BELEID VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op de website van de beheerder worden zogenaamde cookies gebruikt (speciale bestanden afkomstig van een bepaalde website die worden vastgelegd en opgeslagen door de specifieke webbrowser), die vervolgens bijvoorbeeld worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker of in het geheugen van het apparaat. Dit type bestanden dient onder andere om de navigatie op de door de beheerder beheerde website te vergemakkelijken en kan ook worden gebruikt om de specifieke voorkeuren van de gebruiker binnen onze website beter te onthouden. We informeren u dat het mogelijk is om deze bestanden van de harde schijf te verwijderen of het opslaan ervan te blokkeren. De manier waarop dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd, is afhankelijk van de gebruikte webbrowser; de wijzigingen kunnen worden aangebracht door de instellingen van de webbrowser of het gebruikte apparaat dienovereenkomstig te configureren. Het niet wijzigen van de genoemde instellingen wordt geïnterpreteerd als de instemming van de gebruiker met het accepteren van cookies. Het is echter belangrijk op te merken dat het blokkeren van het opslaan van cookies het gebruik van bepaalde functies van de website kan bemoeilijken of zelfs volledig kan voorkomen. In zijn website maakt de beheerder gebruik van cookie-technologie om informatie over het gedrag van de gebruiker te registreren. De verzamelde gegevens worden geprofileerd en gebruikt voor doeleinden zoals het maken van zogenaamde gepersonaliseerde advertenties door de beheerder en het opstellen van demografische rapporten. De beheerder maakt hiervoor onder andere gebruik van het hulpmiddel Google Analytics om het verkeer op de Yetiz-website te volgen.

BELEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN PROFILING

• De beheerder informeert dat hij profilering kan gebruiken voor marketingdoeleinden, maar dat de beslissingen die op basis daarvan door de beheerder worden genomen, geen betrekking hebben op het sluiten of weigeren van het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een bestelling.
• Het resultaat van het gebruik van profilering op de website kan bijvoorbeeld zijn dat er een korting wordt toegekend of dat er aankoopvoorstellen worden verzonden die overeenkomen met de voorkeuren van een bepaalde persoon. In elk geval neemt de betrokken persoon de beslissing of hij of zij van de ontvangen voorstellen gebruik wil maken.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN

Osobowe gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:
• gemachtigde medewerkers en samenwerkingspartners van de beheerder, evenals aan entiteiten die persoonsgegevens namens de beheerder verwerken, zoals IT-serviceproviders, boekhoud- en juridische adviesbureaus, uitsluitend op basis van een passende overeenkomst;
• koeriers, vervoerders, transportbedrijven die betrokken zijn bij het verzendproces – in de mate die nodig is om de bestelling voor de klant uit te voeren;
• entiteiten die technische of organisatorische ondersteuning verlenen en entiteiten die gemachtigd zijn op basis van wettelijke voorschriften.

In elk van de genoemde gevallen streven we ernaar ervoor te zorgen dat de door ons bewaarde gegevens actueel en correct zijn, en met het oog op uw privacy minimaliseren we alle informatie die persoonsgegevens vormt tot het niveau dat nodig is voor hun juiste verwerking.

RECHTEN VAN PERSONEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Op elk stadium van de gegevensverwerking door ons heeft u het recht om:
– toegang te hebben tot uw gegevens, inclusief informatie over de reikwijdte van de door ons verwerkte gegevens en het verkrijgen van een kopie van deze gegevens;
– wijziging en correctie van uw gegevens, inclusief als er geen andere wettelijke beperkingen zijn voor het beperken van hun verwerkingsomvang;
– volledige verwijdering van uw gegevens („recht om vergeten te worden”), als er geen andere wettelijke beperkingen zijn;
– niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering;
– bezwaar te maken tegen de onjuiste verwerking van persoonsgegevens (inclusief intrekking van toestemming op elk moment zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking);
– gegevensoverdracht naar een andere Gegevensbeheerder, als de gegevens worden verwerkt op basis van verleende toestemming of een gesloten overeenkomst;
– een klacht in te dienen. Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In de Republiek Polen is de toezichthoudende autoriteit de President van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat uw verzoeken correct worden afgehandeld en met de vereiste zorg worden behandeld, kunt u een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen door correspondentie te sturen naar biuro@yetiz.pl. Elk door u ingediend verzoek wordt individueel behandeld en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Houd er rekening mee dat het gebruikmaken van een specifiek recht afhankelijk kan zijn van de wettelijke grondslag die wordt gebruikt voor een strikt omschreven doel van de verwerking van uw gegevens, en bijvoorbeeld of de verwerking van gegevens niet afhankelijk is van de uitvoering van een overeenkomst of dienst. Uw verzoeken worden zonder onnodige vertraging behandeld, uiterlijk binnen één maand na ontvangst ervan. Het is echter mogelijk dat, gezien de aard van het verzoek, we mogelijk niet in staat zijn om deze termijn te handhaven; in dat geval wordt u op de hoogte gesteld van de vertraging en de redenen ervan. Op vergelijkbare wijze zullen we u informeren over de redenen van weigering om het verzoek te accepteren en uit te voeren als dergelijke omstandigheden zich voordoen. We herinneren u eraan dat het eerste verzoek kosteloos wordt behandeld, maar in gevallen waarin uw verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, behouden we ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van informatie. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de hoogte van het tarief of andere redenen waarom we mogelijk niet in staat zijn om uw verzoek uit te voeren. Bovendien behouden we ons het recht voor om de wijze van verstrekking van informatie te wijzigen als we u niet correct kunnen identificeren als geautoriseerde personen om de gegevens te ontvangen. In geval van uitoefening van het recht op

ging zal de Gegevensbeheerder zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek de betrokken persoon informeren over de beslissing met betrekking tot de mogelijkheid van gegevensoverdracht.

Ga voor meer informatie of om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming naar het volgende adres: biuro@yetiz.pl.

Extra informatie

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018 en blijft van kracht tot nader order, en voldoet aan de wettelijke verplichting op grond van artikelen 13-14 van de AVG. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het geldende beleid, altijd met het doel om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en met respect voor uw rechten en privacy.

Heel erg bedankt voor het doornemen van ons privacybeleid.
Yetiz Interactive Sp. z o.o.